جدول محاسبه وزن ورقشرکت توسعه فولاد

نحوه محاسبه وزن ورق

محاسبه وزن ورق= طول * عرض * ضخامت *۷.۸۵ / ۱۰۰۰

برای محاسبه وزن ورق با توجه به جرم وزنی ۷.۸ شما یک مطلب ساده را مد نظر قرار دهید.

در حالت کلی شما باید حجم ورق را به صورت حال ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق (میلیمتر )، طول ورق (متر) را حساب کنید و حاصل را بر ۱۰۰۰ تقسیم نمایید و عدد حاصل را در ۷.۸ ضرب نمایید .

مثال : وزن ورق به ضخامت ۲ میلیمتر و عرض ۱۰۰۰ میلی متر و طول ۲۰۰۰ میلیمتر، چند کیلوگرم می باشد.

حجم ورق برابر است با:

۴۰۰۰ = ۱۰۰۰ * ۲ * ( ۲= طول ورق برحسب متر )

عدد مذکور تقسیم بر ۱۰۰۰ و ضرب در ۷.۸ وزن آهن را می دهد.

۳۱.۲ = ۷.۸ * ۱۰۰۰ / ۴۰۰۰

 

  

شرکت توسعه فولاد